De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) heeft ten doel om werkgevers, in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling.

In plaats van regeling werktijdverkorting is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) tot stand gebracht. De details voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) regeling zijn bekend! De NOW heeft met twee hoofdzaken te maken: omzetverlies en loonkosten.

De NOW-regeling in het kort:

 • De bedoeling is dat de regeling op 6 april 2020 open gaat.
 • Werkgevers kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
 • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaands periode maart 2020 tot en met mei 2020.
 • Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan.
 • Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslagworden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.
 • Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.
 • De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.
 • Om voor de NOW-regeling in aanmerking te komen moet sprake zijn van minstens 20% omzetdaling over een aangesloten periode van 3 maanden.
 • De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaands periode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020.
 • De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier (als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling).
  • Als de gebruikte tijdvakken niet representatief zijn, dan zal geen correctie plaatsvinden (dat zou de regeling te complex maken)
 • De NOW-regeling geldt alleen voor werknemers die in dienst zijn van de werkgever én die verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen
  • Werkenden met een zogenoemde fictieve dienstbetrekking vallen daarmee wel onder de reikwijdte van de NOW-regeling
  • niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s vallen daarmee niet onder de reikwijdte van de NOW-regeling.
 • De NOW regeling geldt ook voor flexibele contracten als de flexibele werknemers in dienst blijven en loon ontvangen gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.
 • Voor 17 maart 2020 aangevraagde werktijdverkorting wordt automatisch omgezet in een NOW-aanvraag tenzij de werktijdverkorting al is toegekend, dan blijft die gelden.
 • Toegekende werktijdverkorting kan niet worden verlengd, werkgevers kunnen wel na afloop de NOW-regeling aanvragen.