Voorbereidingen aanvraag NOW (De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud)

Voorbereidingen aanvraag NOW (De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud)

Voorbereidingen aanvraag NOW (De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud)

Omzetdaling administreren en inschatting maken van verwachte omzetdaling in de meetperiode
Voor nu is het belangrijk om de omzetdaling goed en nauwgezet bij te houden en te administreren. Bovendien is het goed om alvast een zo goed mogelijke inschatting te maken van de omzetdaling in een driemaands periode die aanvangt op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

  • De loonsom blijft, ook als gekozen wordt voor een meetperiode vanaf 1 april of 1 mei 2020, wel de loonsom van maart, april, mei 2020.

Omzet 2019 bepalen
De omzet in de meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. In de aanvraag moeten werkgevers de verwachte omzet in de gekozen meetperiode (drie aaneengesloten maanden met startdatum 1 maart, 1 april of 1 mei 2020) vergelijken met de totale omzet in 2019 gedeeld door vier.

De werkgever zal op basis hiervan het verwachte omzetverlies in procenten moeten berekenen. Dat percentage moet straks worden ingevuld op het aanvraagformulier.

Aangifte loonheffing zo snel mogelijk doen
Verder is belangrijk je, als je dat nog niet hebt gedaan, zo snel mogelijk de aangifte loonheffing naar de Belastingdienst verstuurt. Het UWV heeft die gegevens straks nodig voor de NOW-aanvraag. De Belastingdienst heeft ondernemers al opgeroepen om dit snel te regelen. Bij de aangifte kunnen werkgevers uitstel van betaling aanvragen vanwege de coronacrisis.

Mutaties in personeelsbestand bijhouden
Overigens is het ook handig om eventuele mutaties in de personeelsbezetting bij te houden. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling is namelijk dat de werkgever geen medewerkers ontslaat op grond van bedrijfseconomische redenen. Het UWV zal daarom een daling in de loonsom in de gaten houden. Als een werknemer bijvoorbeeld zelf zijn baan heeft opgezegd of als hij zijn dienstverband wordt beëindigd vanwege andere redenen, bijvoorbeeld vanwege disfunctioneren, dan ziet het UWV een daling in de loonsom. Het is praktisch als je als werkgever dan direct kunt laten zien dat die daling niet het gevolg is van ontslagen op grond van bedrijfseconomische gronden.

Aanvragen van de NOW

De aanvraag
Werkgevers moeten dienen, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer, de volgende stappen te doorlopen:

  • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
  • Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.
  • De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
  • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.
  • Voor bijzondere situaties (het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019; het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

Meerdere loonheffingsnummers, meerdere aanvragen
Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingsnummers. Als deze werkgever voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal de werkgever meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk per loonheffingennummer.

De werkgever dient wel de omzetdaling op te geven die hij voor de gehele onderneming verwacht; hij vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

Voorschot tegemoetkoming NOW
Het UWV verstrekt op basis van de NOW-aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (van in elk geval 80% van het bedrag). Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen moeten ondernemers een accountantsverklaring overleggen.

Toekenning van het voorschot
Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling.

Uitgangspunt
Gegevens over de loonsom baseert UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen.

Beslistermijn
Voor UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Betaling in drie termijnen
De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

Definitieve toekenning NOW-subsidie

Vaststelling van de subsidie binnen 24 weken
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag zal het UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

Wel of geen accountantsverklaring?
Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid te geven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist. De regeling kan op dat punt nog worden aangepast.

Verrekening als werknemers toch worden ontslagen
Op onderdelen moet ook nog worden bezien hoe bij de afrekening de verrekening van o.a. de werkgeversbetalingen en de correctie in geval van bedrijfseconomisch ontslag tijdens de periode waarin een NOW-subsidie wordt ontvangen, kan worden verwerkt in de systemen van UWV.