Wetswijzigingen voor werkgevers vanaf 1 juli 2023

Wetswijzigingen voor werkgevers vanaf 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 worden verschillende wijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor werkgevers. Wij zetten een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Nieuwe pensioenwet

Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen treedt in werking per 1 juli. Met de nieuwe wetgeving geeft de regering uitvoering aan het in 2019 gesloten pensioenakkoord. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 juli 2027.

Loondoorbetaling zieke AOW-gerechtigde werknemer

In de wet is voor AOW-gerechtigde werknemers een loondoorbetalingsperiode tijdens ziekte opgenomen van 6 weken (art. 7:629 lid 2 sub b BW). Maar op grond van overgangsrecht geldt op dit moment nog een loondoorbetalingsperiode van 13 weken. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan, gaat de in de wet opgenomen termijn van 6 weken gelden.

Verhoging minimumlonen

Per 1 juli 2023 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon als volgt:

Minimumloon per leeftijd per 1 juli 2023

Leeftijd

% van hetminimumloon

Per maand

Per week

Per dag

21 jaar en ouder

100%

€ 1995,00

€ 460,40

€ 92,08

20 jaar

80%

€ 1596,00

€ 368,30

€ 73,66

19 jaar

60%

€ 1197,00

€ 276,25

€ 55,25

18 jaar

50%

€ 997,50

€ 230,20

€ 46,04

17 jaar

39,5%

€ 788,05

€ 181,85

€ 36,37

16 jaar

34,5%

€ 688,30

€ 158,85

€ 31,77

15 jaar

30%

€ 598,50

€ 138,10

€ 27,62

Visie op re-integratie geven

Werkgevers en zieke werknemers moeten vanaf 1 juli 2023 bij het opstellen en bijstellen van het Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie hun visie op het re-integratietraject geven. De wijziging in de regels rond het re-integratietraject moeten de rol van de werknemer en de werkgever verstevigen en leiden tot een grotere betrokkenheid van beiden bij het re-integratieproces.

De nieuwe regel geldt niet ten aanzien van werknemers van wie de eerste ziektedag is gelegen voor 1 juli 2023 én waarvan het Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie voor deze datum zijn opgesteld of bijgesteld.