Ziekte en vakantie, hoe zit het eigenlijk?

Ziekte en vakantie, hoe zit het eigenlijk?

Wat moet ik doen als mijn werknemer zich tijdens de vakantie ziek meldt?

Om problemen te voorkomen, is het verstandig om in uw verzuimprotocol of reglement regels op te nemen over ziekte tijdens de vakantie. Het is belangrijk dat deze regels vooraf bij alle werknemers bekend zijn. Als de werknemers de regels namelijk niet kennen, kunt u zich er niet op beroepen. Is er binnen uw bedrijf een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging actief? Dan moet u deze betrekken bij het opstellen van het verzuimprotocol.

In een verzuimprotocol kunt u bijvoorbeeld de volgende regels opnemen:

 • Wordt een werknemer op vakantie ziek? Dan moet hij dit zo snel mogelijk melden bij zijn werkgever. Hij doet dat uiterlijk binnen 24 uur.
 • Uw werknemer moet een adres of telefoonnummer doorgeven waarop hij te bereiken is.
 • In de vakantieplaats moet de werknemer naar een arts. Hiervan moet hij bewijzen bewaren.
 • Is de vakantietermijn om en kan uw werknemer op medische gronden nog niet naar huis? Dan zorgt hij ervoor dat hij kan bewijzen dat hij niet kan reizen.
 • Twijfelt u over de verklaring van de buitenlandse arts? Dan kunt u uw werknemer een second opinion laten aanvragen. U als werkgever mag bepalen bij welke andere arts in het vakantieland uw werknemer een second opinion moet aanvragen. Uw werknemer mag niet weigeren daaraan mee te werken.
 • U kunt daarnaast een telefonisch consult laten doen door de Nederlandse bedrijfsarts. Maar let op: de bedrijfsarts is wettelijk verplicht om de verklaring van de arts uit het gastland te volgen.
 • Is uw werknemer weer thuis? Dan neemt hij zo snel mogelijk contact met u op, zodat u hem kunt laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Wilt u een voorbeeld van een verzuimprotocol? U kunt deze bij ons opvragen.

Mijn zieke werknemer wil op vakantie. Moet ik dit toestaan?

Als uw zieke medewerker op vakantie wil en u twijfelt of dat de re-integratie belemmert, dan kunt u de bedrijfsarts om advies vragen. Hij kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en/of mag.

Als er geen medische belemmeringen zijn en ook geen zwaarwegend bedrijfsbelang, dan kunt u de vakantie niet weigeren.

Hoe zit het met de opbouw en het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte?

Opbouw vakantiedagen

Zowel zieke als niet-zieke werknemers bouwen wettelijke vakantiedagen op. In de arbeidsovereenkomst, de cao of het arbeidsvoorwaardenreglement kan worden bepaald dat zieke werknemers geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen.

Opname vakantiedagen

Is uw werknemer arbeidsongeschikt, dan moet hij net als andere werknemers vakantiedagen opnemen en moet u 100% van het loon doorbetalen tijdens zijn vakantie. Heeft uw werknemer bijvoorbeeld vooraf aan zijn vakantie 4 uur passend werk voor zijn re-integratie uitgevoerd? Dan heeft de werknemer recht op 100% loon tijdens zijn vakantie en neemt hij volledige vakantiedagen op. Tijdens zijn vakantie heeft de werknemer geen re-integratieverplichtingen. Als werkgever mag u de opgenomen vakantiedagen afboeken.

Is uw werknemer volledig arbeidsongeschikt en niet in staat om van zijn vakantie te genieten? Dan kunt u hem niet verplichten tot het opnemen van vakantiedagen. Echter, als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is en vakantie viert, dan mag u wel vakantiedagen afboeken.

Verjaring en verval van vakantiedagen

 • Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar. De wettelijke vakantiedagen moeten binnen zes maanden na afloop van het opbouwjaar worden opgenomen door de werknemer. Neemt uw werknemer zijn wettelijke vakantiedagen niet op binnen deze termijn? Dan vervallen deze vakantiedagen.
 • Deze vervaltermijn van zes maanden geldt echter niet voor een zieke werknemer die redelijkerwijs niet in staat is om tijdig vakantie op te nemen. Bijvoorbeeld omdat hij te ziek is om op vakantie te kunnen gaan of te druk is met een intensieve, medische behandeling. In dat geval geldt de verjaringstermijn van 5 jaar. Over het algemeen geldt dat als er geen re-integratie verplichtingen zijn opgelegd, een zieke werknemer niet in staat is vakantie op te nemen.

Kunnen vakantiedagen aangemerkt worden als ziektedagen?

Als de werknemer ziek is geworden tijdens zijn vakantie, dan mogen ziektedagen niet aangemerkt worden als vakantiedagen. Echter, soms is het wel mogelijk om ziektedagen aan te merken als vakantiedagen. De wet stelt hieraan de volgende voorwaarden:

 • De afspraak moet vooraf gemaakt zijn in een schriftelijke overeenkomst (arbeidsovereenkomst of cao). Het mag uitsluitend gaan om de ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. Dit zijn de extra vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantiedagen. Wilt u weten hoeveel wettelijke vakantiedagen uw werknemer heeft per jaar? Dan neemt u vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Bij een volle werkweek zijn er 4×5 = 20 wettelijke vakantiedagen.
 • De werknemer moet ermee instemmen dat dagen waarop de werknemer tijdens zijn vakantie ziek is, gelden als vakantiedagen.